Pečovatelská služba

Poskytujeme terénní službu v domácnostech osob se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Těmto lidem pomáháme např. s hygienou, úklidem, při podávání stravy. Zajišťujeme nákupy, dopravu k lékaři, dovoz oběda. Služba je zpoplatněna.

Příklad dobré praxe

Paní Ludmila (92 let) žije sama v panelovém domě na sídlišti. Dcera a syn žijí daleko, nemohou se o maminku starat. Naše služba zajišťuje stravu, pomoc při hygieně, pomoc při úklidu, nákupy, doprovod při kontaktu se společenským prostředím. Díky naší službě nemusí být paní umístěna do pobytového zařízení.

Provozní doba / čas poskytování služby

Pečovatelská služba se poskytuje v pracovní dny od 7.00 do 15.30 hodin a po vzájemné domluvě. Přesný čas vykonání úkonu domluví klient se sociální pracovnicí. Čas, četnost a rozsah je sjednán s klientem individuálně, podle jeho aktuální potřeby. Vychází z  jeho potřeb, ale vždy s ohledem na možnosti poskytovatele. Čas, četnost a rozsah je uveden v individuálním plánu klienta. Změna v poskytování služby musí být oznámena minimálně dva pracovní dny předem. Čas dovozu stravy je stanoven pouze orientačně a může být zpožděn vzhledem k dopravní situaci, výběru plateb, zdržení na trase z důvodu nepřítomnosti jiného strávníka, nebo jiného ohrožení na zdraví či životě, poruše na vozidle, personálnímu zajištění apod.

Základní činnosti

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Bližší informace o službě:

Cílová skupina

Služba je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením, které z důvodu snížené soběstačnosti vyžadují pomoc jiné fyzické osoby.

Působnost služby

Služba je poskytována ve městě Pacov a v okolních obcích na území Kraje Vysočina do maximální vzdálenosti 15 km od Pacova.

Poslání

Pečovatelská služba Charity Pacov usiluje o to, aby senioři a zdravotně postižení z Pacova a okolních obcí mohli setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Cíle

  • zachovat stávající soběstačnost klienta
  • zachovat životní styl klienta
  • podpořit rozvoj klienta

Zásady

Poskytované služby jsou postaveny na základech individuality, bezpečnosti, dostupnosti, odbornosti, podpory a rovnosti. Při plánování služby vycházíme z potřeb a přání klienta. Máme vypracovanou metodiku k poskytování služeb. Pokud nebude služba provedena dle této metodiky, má klient právo podat stížnost.

Jednání se zájemcem o službu

Poskytovatel se při osobním setkání seznamuje s tím, co by vlastně zájemce o službu potřeboval. Jde o první plánování služby a ověřování toho, zda zájemce patří do cílové skupiny.
Zájemce o službu se může přihlásit osobně, telefonicky, nebo prostřednictvím jiné osoby.
Základní informace o službě poskytne kterákoliv pracovnice služby. Informuje zájemce o rozsahu nabízených služeb, způsobu poskytování, ceně, způsobu úhrady, dosahu služby, odhlašování služby. Pracovnice zprostředkuje kontakt s pracovníkem pověřeným uzavíráním smluv (sociální pracovnice, vedoucí služby).
Na základě sociálního šetření je sepsána se zájemcem Smlouva o poskytování služby.

SAZEBNÍK 1.5.2022.pdf

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Kontakt:

Adresa: Náměstí Svobody 2, Pacov, 395 01

Alena Kokešová

Tel.: 565 443 220, 728 550 566
vedoucí pečovatelské služby