GDPR

 OCHRANA ÚDAJŮ

S osobními údaji nakládáme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR). Obecně zpracováváme osobní údaje vždy jen v rozsahu nezbytném pro daný účel. Rovněž s nimi pracujeme tak, aby byly náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem, ať už náhodou nebo ztrátou, zničením nebo poškozením.

Osobní údaje uchováváme pouze pro nezbytně nutnou dobu a archivujeme je podle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

V souladu s platnými právními předpisy smíme bez vašeho souhlasu zpracovávat osobní údaje:

  • které jsou nezbytné k plnění naší zákonné povinnosti (například se jich týká zákon o účetnictví)
  • jež jsou potřeba k plnění smlouvy, kterou s vámi uzavíráme
  • na jejichž zpracování máme tzv. oprávněný zájem (evidence darů, informování o naší činnosti, oslovení za účelem poskytnutí daru atp.)

V ostatních případech zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu. Údaje nepředáváme dalším stranám, vyjma smluvních partnerů, kteří nám komunikaci s vámi umožňují, a  kromě situací, kdy máme právní povinnost naše údaje předložit jiné osobě.