Podpořte nás

Nemůžeš si stanovit délku života, ale můžeš mu dát šířku a hloubku.
Nemůžeš si určit rysy svého obličeje, ale můžeš ovládat jeho výraz.
Nemůžeš řídit přístup druhých k jejich příležitostem, ale můžes se chopit svých vlastních...
Proč si dělat starosti s věcmi, na které nemáš vliv?
Věnuj se těm věcem, které ovlivnit můžeš.

Myron J. Taylorová

 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří jakoukoliv formou umožnili Farní charitě Pacov rozvíjet a zkvalitňovat činnost. 

Váš finanční dar můžete poukázat na účet číslo 224246261/0100 (KB).


Rozhodnete-li se stát naším dárcem, máte několik možností:

 

 

Finanční dary

Důležité je vědět, z jaké pozice finanční dar věnujete. To lze učinit třemi způsoby:  

1. jako běžný občan, zaměstnanec firmy nebo organizace – fyzická osoba
2. jako podnikatel (např. živnostník) – fyzická osoba s přiděleným identifikačním číslem 
3. jako zástupce firmy – právnická osoba 


Fyzická osoba
 Vystavíme vám doklad o poskytnutém daru (darovací smlouvu, při hotovostní platbě postačí pouze příjmový  pokladní doklad). V darovací smlouvě nebo na příjmovém pokladním dokladu musí být vždy uveden účel, na který dar věnujete. Nárok na vaše daňové zvýhodnění vzniká, pokud je tento účel v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., § 15 odst. 1, kde jsou účely taxativně vyjmenovány.

Pokud jste fyzickou osobou bez identifikačního čísla, odevzdejte doklad o poskytnutém daru zaměstnavateli do 15. 2. následujícího roku, který je povinen zohlednit dar při zpracování vašeho ročního zúčtování daně.

Fyzické osoby podnikatelé (živnostníci) zohlední doklad o daru při zpracování svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

 Dárce – fyzická osoba může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.  

 

Právnická osoba
V případě darování může dárce použít odčitatelnou položku snižující základ daně z příjmů.

Dárce – právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

 

 

 

Zakoupení nového automobilu pro pečovatelskou službu bylo spolufinancováno z Fondu Vysočina.


 

Fond Vysočiny