Poslání

Posláním pečovatelské služyby Farní charity Pacov je nabídnout podporu a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří z důvodu snížené soběstačnosti vyžadují pomoc jiné osoby. Uživatelům poskytujeme pomoc tak, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a mohli se zapojovat do běžného života. Poskytování pomoci vychází z individuálních potřeb uživatelů a je zajišťována tak, aby byla v co největší možné míře zachována jejich soběstačnost.

Pečovatelské služba se poskytuje na základě Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhlášky 505/2006, která upřesňuje rozsah činností pečovatelské služby a výši úhrad.

Cíle

Cílem pečovatelské služby Farní charity Pacov je zajistit pomoc osobám cílové skupiny tak, aby mohly zůstat ve svém domácím prostředí. Podporujeme rozvoj nebo zachování stávající soběstačnosti, pomáháme zachovat jejich životní styl, snižujeme sociální a zdravotní rizika související se způsobem jejich života. Služby poskytujeme na základě jejich individuálních potřeb tak, že:

 • uživatel zůstává ve svém domácím prostředí
 • uživatel žije běžným způsobem života
 • uživatel má v maximální možné míře zachované své schopnosti, dovednosti a zvyklosti
 • uživatel je začleněn do podpůrné vztahové sítě
 • uživatel využívá veřejné instituce
 • uživatel s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňuje vlastní vůli

Cílová skupina

Služba je poskytována osobám se zdravotním postižením  a seniorům. Cílovou skupinu tvoří občané města Pacova a obcí spadajících do mikroregionu Stražiště, kteří žijí ve svých domácnostech.

Věková struktura cílové skupiny:          - dospělí ( 27 - 64 let )

                                                                    - mladší senioři ( 65 - 80 let )

                                                                    - starší senioři ( nad 80 let )

Do cílové skupiny pro poskytování pečovatelské služby nepatří:

- osoba, jejíž zdravotní stav dle posouzení ošetřujícího lékaře neodpovídá poskytování částečné péče nebo již odpovídá poskytování plné (celodenní) péče

- osoba s asociálním chováním, agresivitou, nesnášenlivostí

- osoba se silnými poruchami, pod jejichž vlivem ohrožuje sebe nebo své okolí

- osoba závislá na alkoholu a omamných látkách, pod jejichž vlivem ohrožuje sebe nebo své okolí

- osoba, která nerespektuje smluvně sjednaná pravidla

- osoba komunikující jiným než českým nebo slovenským jazykem

Zásady

Poskytované služby jsou postaveny na základech profesionality, odbornosti a důvěry. Při plánování služby vycházíme z potřeb a přání uživatele. Máme vypracovanou metodiku k poskytování služeb. Pokud nebude služba provedena dle této metodiky, má uživatel právo podat stížnost.

Pečovatelská služba je:

 • individuální
 • bezpečná
 • dostupná
 • odborná
 • aktivní         


Jednání se zájemcem o službu


Zájemcem o službu je konkrétní osoba, která se chce stát uživatelem služby.
Poskytovatel se při osobním setkání seznamuje s tím, co by vlastně zájemce, který se o službu uchází, potřeboval. Jde o první plánování služby a ověřování toho, zda zájemce patří do cílové skupiny. Do této části patří také zjišťování dalších potřebných informací o budoucím uživateli.
Zájemci o službu se mohou přihlásit osobně, telefonicky, nebo prostřednictvím jiné osoby  (rodinný příslušník, lékař, soused, sociální pracovník, nemocnice apod.)
Základní informace o službě poskytuje kterákoli pečovatelka . Zájemce informuje o:

 1. rozsahu nabízených služeb
 2. způsobu poskytovaných služeb
 3. ceně nabízených služeb
 4. způsobu úhrady
 5. dosahu služeb
 6. odhlášení služeb
 7. žádosti o zavedení služby
 8. zprostředkuje kontakt s pracovníkem pověřeným uzavíráním smluv

Žádost o zavedení služby je předána sociálnímu pracovníkovi, který provede v domácnosti zájemce sociální šetření. Na základě sociálního šetření je sepsána se zájemcem Smlouva o poskytování služby. Pověřeným pracovníkem pro uzavírání smluv je sociální pracovnice nebo vedoucí služby.
Zájemce si sám určí rozsah, popřípadě četnost poskytovaných služeb, které naplní jeho osobní cíle. Rozsah služby dohodnutý ve smlouvě je možné v průběhu služby měnit na základě ústní žádosti a sepsáním dodatku k uzavřené smlouvě.

Popis služby

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohynu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

 

POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět  

ZÁKLADNÍ  SOCIÁLNÍ  PORADENSTVÍ

Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby poskytované zejména v přirozeném sociálním prostředí
 • poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče
 • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění vzniku závislosti na sociální službě
 • poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu

Pravidla pro vyřizování stížností


Každý uživatel našich služeb má možnost podat stížnost na kvalitu či způsob, jakým je mu služba poskytována. Řídíme se zásadou, že každá stížnost je podnětem pro rozvoj našich služeb a zvyšování jejich kvality. K podání stížnosti je oprávněn kdokoli, kdo tak bude činit v zájmu uživatele. Zaručujeme, že podání stížnosti je pro uživatele bezpečné a nijak ho nepoškodí.

Postup při podávání stížnosti:

 1. vzkazem přes pracovníka (možno písemně či ústně)
 2. telefonicky (vedoucí služby, tel. 565 443 220)
 3. dopisem (Farní charita, Náměstí Svobody 2, Pacov)
 4. osobním setkáním (telefonicky lze domluvit termín)
 5. anonymně (vhozením do poštovní schránky umístněné na vratech)
 6. elektronicky (info@charitapacov.cz

Stížnost může přijmout kterýkoli pracovník, zaznamená ji a dále předá vedoucímu pracovníkovi, který ji do 30 dnů vyřídí a pošle vyrozumění na adresu stěžovatele. Není-li stížnost uspokojivě vyřízena v tomto termínu, postupuje se řediteli organizace. V případě nespokojenosti si může uživatel dále stěžovat:
Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 16
Český helsinský výbor Praha, Štefánkova 21
Kancelář veřejného ochránce práv Brno, Údolní 39

Všechny stížnosti se evidují ve složce Stížností ve středisku pečovatelské služby.

Pravidla pro ukončení služby


Uživatel služby má možnost se kdykoliv rozhodnout bez udání důvodu pro ukončení služby, kterou si písemně či ústně sjednal. Službu může vypovědět ústně nebo písemně. Výpovědní lhůta činí 5 pracovních dní.
Poskytovatel služby může písemně vypovědět poskytování služby jen z důvodů uvedených v platné dohodě s uživatelem:

  1. pokud uživatel porušuje pravidla, která vyplývají z uzavřené smlouvy
  2. pokud zdravotní stav uživatele neodpovídá informacím, které jím byly sděleny při jednání o službě
  3. naplněním stanoveného cíle
  4. uplynutím sjednané doby, po kterou byla služba poskytována
  5. pokud se uživatel chová k poskytovateli způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí

Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 10 pracovních dní a začíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla písemná výpověď uživateli doručena.

Smlouva o poskytování služby je sjednána na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva zaniká v případě:

 1. úmrtí uživatele
 2. odchod do domova pro seniory
 3. odstěhování do oblasti, která nespadá do rozsahu služby
 4. nevyužívání sjednané služby po dobu delší než 90 po sobě následujících dnů

Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pokud:

 1. neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
 2. nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 3. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí služby, vylučuje poskytnutí takové služby
 4. osobě, která žádá o poskytnutí služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinnosti vyplývajících ze smlouvy

Fakultativní služby

 • doprava služebním vozidlem  
 • zapůjčení jídlonosičů 
 • jídelní lístek 
 • zapůjčení zdravotní pomůcky
 • zprostředkování duchovních služeb  

 

 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

 

 

 

Zakoupení nového automobilu pro pečovatelskou službu bylo spolufinancováno z Fondu Vysočina.


 

Fond Vysočiny